Jak napisać pozew o rozwód? - Frischke & Sielska
15670
post-template-default,single,single-post,postid-15670,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Jak napisać pozew o rozwód?

Jak napisać pozew o rozwód?

Złożenie pozwu o rozwód jest pierwszym krokiem do uzyskania orzeczenia o rozpadzie związku małżeńskiego. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą na określenie zasadności żądania rozwodu. Co powinno się znaleźć w pozwie rozwodowym oraz jakie są przesłanki rozwodu?

Przesłanki rozwodu

Uznaje się, że małżeństwo jest trwałą więzią prawną, dlatego do uznania przez sąd rozpadu małżeństwa powinny zaistnieć zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, czyli dochodzi do rozpadu więzi:

  • uczuciowej,
  • fizycznej,
  • gospodarczej.

 

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jest określany mianem przesłanek pozytywnych. Sąd może nie uznać rozwodu, jeżeli stwierdzi, że nie doszło do zupełnego wygaśnięcia więzi między małżonkami (nie zaszły dwie przesłanki pozytywne) lub gdy wystąpią tzw. przesłanki negatywne. Jedną z nich jest sytuacja, w której małżeństwo ma małoletnie dzieci, a rozwód jest dla nich mniej korzystny niż pozostanie przez rodziców w związku małżeńskim. Inną przesłanką negatywną jest sytuacja, gdy rozwód mógłby naruszyć zasady współżycia społecznego. Mamy z nią do czynienia m.in kiedy jedna ze stron sprzeciwia się rozwodowi. 

Z czego składa się pozew o rozwód? 

Pozew rozwodowy jest dokumentem sądowym, dlatego powinien mieć formę pisma procesowego. Elementy obligatoryjne, które powinny znaleźć się na piśmie procesowym to:

  • tytuł wniosku,
  • dane oraz miejsce zamieszkania stron postępowania, czyli powoda i pozwanego, 
  • oznaczenie właściwego sądu (w przypadku rozwodu, pozew składamy w sądzie okręgowym znajdującym najbliżej ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania),
  • petitum (roszczenia), w którym znajduje się żądania powoda np. żądanie rozwiązania małżeństwa poprzez orzeczenie sądu, 
  • podpis osoby składającej wniosek i miejsce sporządzenia dokumentu (jeżeli pozew został napisany przez pełnomocnika, to jego podpis jest wystarczający).

 

Pozew rozwodowy, poza elementami obligatoryjnymi dla pism procesowych, zasadniczo składa się z dwóch elementów – roszczenia oraz uzasadnienia. 

 

Opłata za złożenie pozwu jest stała i wynosi 600zł. W trudnej sytuacji finansowej można wnioskować zwolnienie z opłaty. W tym celu do wniosku należy dołączyć oświadczenie majątkowe  Prośbę o zwolnienie z opłat sądowych dołącza się do składanego wniosku o rozwód. W roszczeniach można także zawrzeć prośbę o wydanie postępowania zabezpieczającego, zwrócenie się przez sąd do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji lub zarządzenie od pozwanego zwrotów kosztów postępowania. 

Petitum i uzasadnienie 

W roszczeniu podaje się żądania, czyli np. żądanie o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie, z winy obojga małżonków lub za porozumieniem stron (bez orzekania o winie). W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, strona może żądać przesłuchania świadków. W tym celu należy podać ich dane oraz miejsce zamieszkania. W petitum zawiera się też żądania dotyczące małoletnich dzieci np. ustanowienie opieki nad dzieckiem i roszczenia alimentacyjne.  

W uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje na temat daty zawarcia związku małżeńskiego oraz okoliczności i przybliżony okres jego rozpadu. Uzasadnienie musi zawierać również opis sytuacji majątkowej i dane dzieci, które urodziły się w związku małżeńskim. Można w nim także umieścić wszelkie informacje istotne dla sprawy, takie jak wcześniejsze próby mediacji, charakterystyka relacji między małżonkami oraz inne kwestie, które pozwolą jednoznacznie określić, że żądanie orzeczenia rozwodu jest zasadne.